Về SCS China

SCS Global Services đã cung cấp các dịch vụ bền vững cao cấp ở Trung Quốc trong nhiều năm và với các đại lý của chúng tôi, chúng tôi tiếp tục cung cấp sự tin tưởng, chuyên môn và dịch vụ khách hàng để giúp các công ty tạo ra một con đường bền vững đến thị trường toàn cầu. Thông qua SCS, tăng thị phần của bạn trên thị trường toàn cầu với các chứng nhận carbon và bền vững của bên thứ ba. Phương pháp xác minh hợp lý của chúng tôi cũng cho phép bạn yêu cầu xác minh SCS về dữ liệu đầu vào GHG và trạng thái Trung hòa Carbon.

Chúng tôi được công nhận để cung cấp các dịch vụ theo một loạt các chương trình chứng nhận được quốc gia và quốc tế công nhận, chẳng hạn như Dấu chân carbon sản phẩm, Hàm lượng tái chế và Tuyên bố sản phẩm môi trường, và có vị trí độc đáo để cung cấp các giải pháp bền vững toàn diện, định hướng thị trường để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Xây dựng giá trị kinh doanh thông qua tính bền vững