Chính sách doanh nghiệp

Chính trực trong tất cả các khía cạnh kinh doanh của chúng tôi

SCS Global Services Các chính sách của công ty phù hợp với tầm nhìn và sứ mệnh của chúng tôi, và phù hợp với các yêu cầu công nhận độc lập. Chúng tôi cam kết tiến hành kinh doanh và cung cấp dịch vụ theo cách duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và liêm chính. Cam kết này thấm vào mọi khía cạnh hoạt động của công ty chúng tôi.

 • Tiến hành kinh doanh. SCS được thành lập như một Công ty Phúc lợi California
 • Cung cấp dịch vụ. SCS hoạt động như một bên thứ ba trung lập. Mỗi lĩnh vực dịch vụ của chúng tôi đã được lựa chọn và phát triển để cung cấp sự công nhận độc lập về các hoạt động xã hội và môi trường tốt nhất đang giúp hướng dẫn các khu vực tư nhân và công cộng trên con đường phát triển bền vững. Kể từ khi thành lập vào năm 1984, chúng tôi đã làm việc để nâng cao trình độ hiểu biết về môi trường trong lĩnh vực tuyên bố tiếp thị môi trường và ngăn chặn việc tẩy xanh.
 • Phát triển tiêu chuẩn. Cuối cùng, chúng tôi đang làm việc để phát triển các tiêu chuẩn thể hiện mức độ liêm chính khoa học cao nhất và cung cấp trách nhiệm giải trình đạo đức và môi trường mạnh mẽ.

  Phát triển và sửa đổi tiêu chuẩn - Thủ tục doanh nghiệp 13
  Phát triển tiêu chuẩn - Quy trình kháng cáo theo thủ tục

Tìm hiểu những điều bạn cần biết về các chính sách công ty của chúng tôi liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ chứng nhận và đánh giá của bên thứ ba, phí dịch vụ và hoàn lại tiền và đọc Chính sách chất lượng của chúng tôi.

Dịch vụ

Việc cung cấp các dịch vụ đánh giá của bên thứ ba của chúng tôi có thể liên quan đến một hoặc nhiều hoạt động sau:

 • đánh giá sự phù hợp ban đầu và/hoặc thử nghiệm để đảm bảo rằng các thủ tục và mẫu đại diện đáp ứng các yêu cầu của các giao thức, hướng dẫn hoặc tiêu chuẩn chương trình có liên quan;
 • đánh giá giám sát và/hoặc thử nghiệm để đảm bảo tiếp tục tuân thủ các yêu cầu của các giao thức, hướng dẫn hoặc tiêu chuẩn chương trình có liên quan; và
 • cấp giấy chứng nhận tuân thủ và/hoặc báo cáo thẩm tra/xác nhận.

Đối với các dịch vụ này, SCS Global Services sẽ thông báo cho Khách hàng bằng văn bản về ngày dự kiến bắt đầu các chuyến thăm đánh giá, trừ khi Khách hàng đã đồng ý trước từ bỏ thông báo đó như một điều kiện cần thiết của chương trình cụ thể (ví dụ: khi kiểm toán không báo trước có thể được coi là cần thiết để đánh giá sự tuân thủ).

SCS cũng sẽ cung cấp trước, một thời gian biểu tạm thời để hoàn thành các dịch vụ đánh giá. SCS sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho khách hàng về tiến độ theo thời gian biểu được cung cấp. Tuy nhiên, tất cả các thời gian biểu phụ thuộc vào việc khách hàng cung cấp thông tin cần thiết và có liên quan một cách kịp thời.

Sau khi hoàn thành (các) dịch vụ đánh giá, SCS sẽ chuẩn bị và nộp cho khách hàng một báo cáo đánh giá, cho biết có nên đưa ra khuyến nghị cấp chứng chỉ, ý kiến hoặc tuyên bố (nếu có) hay không. Báo cáo này sẽ được cung cấp cho khách hàng để xem xét dưới dạng dự thảo. Quyết định cấp giấy chứng nhận (hoặc ý kiến/tuyên bố xác minh/xác nhận) là theo quyết định riêng của SCS.

Bất kỳ yêu cầu và quy trình đánh giá bổ sung cụ thể nào của chương trình sẽ được nêu trong Thỏa thuận Dịch vụ Chuyên nghiệp SCS được ký kết với tất cả khách hàng, Hướng dẫn Ngôn ngữ và Ghi nhãn SCS cụ thể của chương trình và các hướng dẫn cụ thể khác có thể được SCS hoặc chủ chương trình chứng nhận có liên quan phát triển và phổ biến cho khách hàng.

Hệ thống chất lượng

Các SCS Global Services Hệ thống quản lý chất lượng ("Hệ thống chất lượng") là một cơ chế để phát triển, thực hiện và duy trì các quy trình chất lượng chính liên quan đến tất cả các dịch vụ của chúng tôi. Đó là một cấu trúc mà mỗi nhân viên có trách nhiệm học hỏi và giúp duy trì. Hệ thống quản lý chất lượng cung cấp cho việc cung cấp giá trị ngày càng cải thiện cho khách hàng, cải thiện hiệu quả và khả năng tổng thể của tổ chức, và thúc đẩy việc học tập của tổ chức và cá nhân.

Để đảm bảo cho khách hàng của chúng tôi, SCS nỗ lực để đạt được sự tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả các chương trình mà nó cung cấp, nơi các tiêu chuẩn quốc tế như vậy tồn tại. Do đó, SCS thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng tuân thủ các tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) phát triển, cụ thể là ISO 17065: 2012, ISO 14065: 2013 và ISO / IEC 17021-1: 2015.

Chính sách chất lượng

SCS Global Services sẽ cung cấp các dịch vụ chứng nhận, xác minh, xác nhận và kiểm tra (gọi chung là "dịch vụ kiểm toán") trên nhiều lĩnh vực trên toàn cầu, với sự nghiêm ngặt về chuyên môn và kỹ thuật và theo cách luôn đáp ứng mong đợi của khách hàng và các cơ quan công nhận hiện hành. Hệ thống quản lý chất lượng của SCS sẽ đóng vai trò là nền tảng để cải tiến liên tục các dịch vụ kiểm toán và quy trình quản lý của chúng tôi. SCS Global Services cam kết tập trung vào khách hàng, kỹ thuật xuất sắc, vô tư và toàn vẹn của các dịch vụ chúng tôi cung cấp, tất cả trong bối cảnh hiện thực hóa một doanh nghiệp có lợi nhuận.

Chính sách chống hối lộ và tham nhũng của doanh nghiệp SCS

Phí và hoàn tiền

Phí trích dẫn trong các đề xuất và lệnh sản xuất

Phí được trích dẫn cho khách hàng dưới dạng Đề xuất hoặc Lệnh sản xuất. Nói chung, phí được trích dẫn trên cơ sở thời gian và tài liệu, và bao gồm tổng số tiền bao gồm tất cả các giai đoạn dẫn đến việc hoàn thành dịch vụ, nộp báo cáo đánh giá và cấp chứng chỉ nếu có và được bảo đảm. Phương thức cung cấp dịch vụ cũng được quy định trong Đề xuất hoặc Lệnh sản xuất.

Hoá đơn

Tùy thuộc vào dịch vụ, khách hàng có thể được lập hóa đơn đầy đủ hoặc tăng dần khi công việc hoàn thành. Phí hóa đơn dựa trên mức giá áp dụng tại thời điểm cung cấp Đề xuất hoặc Lệnh sản xuất. Các mốc thời gian ước tính để cung cấp dịch vụ, phần lớn nhưng không độc quyền, do khách hàng định hướng và sẽ được cung cấp khi thông tin liên quan cần thiết để lập kế hoạch và thực hiện đánh giá được khách hàng cung cấp. Tất cả các hóa đơn được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày của mỗi hóa đơn. SCS có quyền ngừng hoặc đình chỉ tất cả các công việc, và đình chỉ hoặc thu hồi giấy chứng nhận hoặc báo cáo cho khách hàng không thanh toán hóa đơn hợp lệ.

Phí bổ sung

SCS có thể tăng phí nếu các hướng dẫn và/hoặc thông tin của khách hàng được phát hiện là không phù hợp với các chi tiết ban đầu được cung cấp cho mục đích nhận báo giá phí. Người nộp đơn và chủ sở hữu chứng chỉ sẽ được thông báo về bất kỳ sự gia tăng lệ phí nào.

Phí bổ sung sẽ được tính cho các dịch vụ không có trong Đề xuất hoặc Lệnh làm việc đã thỏa thuận và cho các chuyến thăm giám sát đặc biệt được yêu cầu do sự không phù hợp bị cáo buộc hoặc xác định. Các khoản phí bổ sung như vậy có thể liên quan đến chi phí phát sinh từ, ví dụ:

 • lặp lại bất kỳ phần nào, hoặc tất cả, (các) dịch vụ đánh giá do các thủ tục của khách hàng không tuân thủ;
 • công việc bổ sung do đình chỉ, chấm dứt, thu hồi, phục hồi giấy chứng nhận;
 • đánh giá lại do thay đổi phạm vi, sản phẩm hoặc hệ thống quản lý của khách hàng;
 • tuân thủ bất kỳ trát đòi hầu tòa nào đối với các tài liệu hoặc lời khai liên quan đến công việc do SCS thực hiện; hoặc
 • điều tra khiếu nại được gửi hợp lệ đối với chủ sở hữu chứng chỉ.

Hóa đơn cho công việc bổ sung sẽ được phát hành sau khi hoàn thành nhiệm vụ liên quan.

Không có mối liên hệ giữa dịch vụ đánh giá hoặc phí đã trả và quyết định đánh giá cuối cùng

Việc thực hiện dịch vụ của SCS hoặc thanh toán một khoản phí không có cách nào dự đoán và không đảm bảo rằng chứng nhận, xác minh hoặc xác nhận sẽ được cấp.

Chính sách hoàn tiền

Hoàn tiền được cung cấp trong trường hợp hủy bỏ bởi một trong hai bên dịch vụ mà SCS đã nhận được thanh toán nhưng trước khi dịch vụ được thực hiện. Trong trường hợp hủy bỏ bởi một trong hai bên dịch vụ sau khi dịch vụ đã được thực hiện nhưng trước khi dịch vụ đã được hoàn thành, một khoản hoàn trả một phần sẽ được cung cấp để phản ánh phần công việc còn lại sẽ được hoàn thành trên cơ sở thời gian và vật liệu. Chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền cho các bài đánh giá đã hoàn thành mà không dẫn đến chứng nhận.

Trách nhiệm

Hiệp định

Các quyền và trách nhiệm của SCS và khách hàng của SCS được quy định trong Thỏa thuận Dịch vụ Chuyên nghiệp SCS.

Hướng dẫn ghi nhãn và ngôn ngữ

Thông tin về việc sử dụng được ủy quyền của SCS Global Services tên và các nhãn hiệu chứng nhận, logo và nhãn hiệu liên quan đến SCS được mô tả trong Hướng dẫn Ngôn ngữ và Ghi nhãn SCS dành riêng cho chương trình.

Chính sách doanh nghiệp cho công ty con SCS Indonesia
Chính sách doanh nghiệp của PT SCS

Chính sách bảo mật

SCS Global Services (SCS) nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư của tất cả thông tin được cung cấp bởi người dùng trang web của chúng tôi, người nhận bản tin e-mail của chúng tôi và tất cả khách hàng của chúng tôi. SCS tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và tuyên bố về quyền riêng tư này tiết lộ các thực tiễn về quyền riêng tư cho tất cả các chương trình, dịch vụ và trang web thuộc sở hữu của SCS.

Chính sách bảo mật của SCS

Tính minh bạch trong quy tắc bảo hiểm

Liên kết này dẫn đến các tệp có thể đọc được của máy được cung cấp để đáp ứng Quy tắc Minh bạch trong Bảo hiểm của liên bang và bao gồm giá dịch vụ được thương lượng và số tiền được phép ngoài mạng lưới giữa các chương trình sức khỏe và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các tệp có thể đọc được bằng máy được định dạng để cho phép các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và nhà phát triển ứng dụng dễ dàng truy cập và phân tích dữ liệu hơn.

Các tệp có thể đọc được bằng máy