Tính bền vững của doanh nghiệp

Dịch vụ của chúng tôi

Các công ty đang vươn lên thách thức trong việc hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn, bền vững. Xu hướng này phản ánh sự công nhận ngày càng tăng rằng việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên hữu hạn của trái đất cũng có ý nghĩa kinh doanh tốt. Các nhà lãnh đạo bền vững đang bảo vệ chuỗi cung ứng, cải thiện hiệu quả, giảm thiểu lãng phí, giảm chi phí hoạt động và tăng lợi nhuận. SCS cung cấp một bộ dịch vụ toàn diện để hỗ trợ các công ty trong các mục tiêu kinh tế tuần hoàn của họ, từ lập kế hoạch chiến lược, thiết lập mục tiêu, quản lý và báo cáo hiệu suất đến kiểm tra và chứng nhận của bên thứ ba và phát triển tiêu chuẩn.

Tất cả các dịch vụ bền vững của doanh nghiệp

  • Chứng nhận
  • Xác minh
  • Tư vấn

Xác minh

Chứng nhận

Tư vấn