Về Biển Đông Nam Á

Thông qua văn phòng Indonesia của chúng tôi, SCS Global Services cung cấp dịch vụ chứng nhận, đánh giá và thử nghiệm của bên thứ ba cho thị trường Đông Nam Á. Chúng tôi chuyên về lâm nghiệp, thủy sản, nông nghiệp và khiếu nại sản xuất thông qua nhiều chương trình được công nhận trên toàn cầu bao gồm FSC, MSC, Fair Trade, GlobalG.A.P. và nhiều người khác. Hãy tin tưởng vào chúng tôi về kiến thức khu vực, dịch vụ khách hàng đáng tin cậy và chuyên môn chuyên nghiệp.

Xây dựng giá trị kinh doanh thông qua tính bền vững