Bước 1

Thanh toán trực tuyến

Để thuận tiện cho bạn, Thanh toán bằng thẻ tín dụng cho hóa đơn có thể được thực hiện trực tuyến và xử lý thông qua dịch vụ người bán của chúng tôi, ConvergePay. Vui lòng nhấp vào nút Thanh toán để tiếp tục vào biểu mẫu thanh toán.

$
Thẻ tín dụng được chấp nhận

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thanh toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại theo số 800-326-3228, qua fax theo số 510-452-6890 hoặc qua email tại Tài khoản phải thu.