Phản hồi, Nhận xét và Khiếu nại

Vui lòng sử dụng biểu mẫu bên dưới để cung cấp phản hồi hoặc nhận xét của bạn để chúng tôi tiếp tục cải thiện. Nếu bạn có khiếu nại, ngoài việc hoàn thành biểu mẫu này, vui lòng tham khảo Thủ tục Khiếu nại, Khiếu nại và Tranh chấp của Công ty (tiếng Anh) của chúng tôi.

SCS Global Services điều tra các khiếu nại và kháng nghị tuân thủ Thủ tục Khiếu nại và Khiếu nại và Tranh chấp. Trong trường hợp khiếu nại chống lại hành động của khách hàng SCS, trước tiên bên khiếu nại nên cố gắng giải quyết vấn đề với khách hàng đó trước khi yêu cầu SCS tham gia. Trong trường hợp kháng cáo, người kháng cáo phải nộp đơn kháng cáo lên SCS chống lại bất kỳ quyết định bất lợi nào của SCS trong vòng ba mươi (30) ngày theo lịch sau khi thông báo quyết định.

Đối với các khiếu nại và khiếu nại liên quan đến FSC, vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin chi tiết.
Đối với các khiếu nại và khiếu nại liên quan đến Rainforest Alliance, vui lòng nhấp vào đây.

* biểu thị các trường bắt buộc.

Đăng ký