Biến đổi khí hậu

Đáp ứng thách thức biến đổi khí hậu thông qua đào tạo đánh giá chuyên gia từ Biển Đông.

Dịch vụ của chúng tôi

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức toàn cầu cấp bách nhất hiện nay. Mọi lĩnh vực của nền kinh tế hiện đang tham gia vào việc theo dõi dấu chân khí hậu và thúc đẩy các phương pháp tiếp cận để giảm phát thải khí hậu hoặc các hoạt động ảnh hưởng đến khí hậu. SCS đang hỗ trợ các công ty, tổ chức và cơ quan chính phủ khi họ điều hướng vấn đề khó khăn này và xác định và thực hiện các chiến lược tốt nhất để giải quyết vấn đề này thành công.

All Climate Change Services

  • Chứng nhận
  • Xác minh
  • Tư vấn

Xác minh

Chứng nhận

Tư vấn