Biến đổi khí hậu

Dịch vụ của chúng tôi

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức toàn cầu cấp bách nhất hiện nay. Mọi lĩnh vực của nền kinh tế hiện đang tham gia vào việc theo dõi dấu chân khí hậu và thúc đẩy các phương pháp tiếp cận để giảm lượng khí thải khí hậu hoặc các hoạt động tác động đến khí hậu. SCS đang hỗ trợ các công ty, tổ chức và các tổ chức chính phủ khi họ điều hướng vấn đề khó khăn này, đồng thời xác định và thực hiện các chiến lược tốt nhất để giải quyết vấn đề này thành công.

Tất cả các dịch vụ biến đổi khí hậu

  • Chứng nhận
  • Xác minh
  • Tư vấn

Xác minh

Chứng nhận

Tư vấn