Tuyên bố sản phẩm xanh hơn

Dịch vụ của chúng tôi

Tuyên bố về môi trường là khẳng định của các công ty về chất lượng hoặc đặc tính có lợi cho môi trường của hàng hóa và dịch vụ của họ. Chúng có thể đề cập đến cách thức sản xuất, đóng gói, phân phối, sử dụng, tiêu thụ và / hoặc thải bỏ. Ngoài các khía cạnh môi trường, những tuyên bố này đôi khi được định nghĩa bao gồm cách thức có trách nhiệm xã hội hoặc đạo đức trong đó các sản phẩm được sản xuất và phân phối.

Tất cả các dịch vụ tuyên bố sản phẩm xanh hơn

  • Chứng nhận
  • Xác minh
  • Tư vấn

Chứng nhận

Xác nhận

Xác minh