Tuyên bố sản phẩm xanh hơn

Meet the greener product claims challenge through expert assessment training from SCS.

Dịch vụ của chúng tôi

Tuyên bố môi trường là những khẳng định của các công ty về phẩm chất hoặc đặc điểm lợi ích môi trường của hàng hóa và dịch vụ của họ. Họ có thể tham khảo cách thức sản xuất, đóng gói, phân phối, sử dụng, tiêu thụ và / hoặc xử lý. Ngoài các khía cạnh môi trường, những tuyên bố này đôi khi được xác định bao gồm cách thức có trách nhiệm xã hội hoặc đạo đức trong đó các sản phẩm được sản xuất và phân phối.

All Greener Product Claims Services

  • Chứng nhận
  • Xác minh
  • Tư vấn

Chứng nhận

Xác nhận

Xác minh