Đào tạo FSSC 22000

FSSC 22000 là một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên ISO. Chương trình chuẩn GFSI này cung cấp một khuôn khổ toàn diện, dễ tiếp cận để thực hiện và duy trì hệ thống quản lý an toàn thực phẩm mạnh mẽ, tích hợp các tiêu chuẩn ISO 22000 và ISO / TS 22002-1 cùng với các yêu cầu bổ sung. Các khóa đào tạo FSSC 22000 chuẩn bị cho các nhà cung cấp đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn.

Cần hỗ trợ từ đội ngũ đào tạo của chúng tôi?

Đào tạo |  Đăng ký hoặc hỗ trợ CNTT

Brandon Hoyt |  Hỗ trợ bán hàng

Tất cả các khóa đào tạo FSSC 22000