Lâm nghiệp bền vững

Đáp ứng thách thức lâm nghiệp bền vững thông qua đào tạo đánh giá chuyên gia từ SCS.

Dịch vụ của chúng tôi

Rừng khỏe mạnh không chỉ cần thiết cho sự bền vững lâu dài của tài nguyên rừng, mà còn cho nhiều dịch vụ hệ sinh thái mà họ hỗ trợ, chẳng hạn như giữ đất, cô lập carbon, chống lũ lụt, sức khỏe môi trường sống và lọc nước và chất lượng. Một loạt các chương trình chứng nhận và nhãn đã xuất hiện để thúc đẩy quản lý rừng có trách nhiệm và hỗ trợ thị trường cho các sản phẩm có nguồn gốc từ rừng được quản lý tốt. SCS là một trong những nhà cung cấp chứng nhận hàng đầu thế giới về chứng nhận của bên thứ ba trong ngành lâm sản, hoạt động từ vị trí kiến thức sâu sắc và chuyên nghiệp.

All Sustainable Forestry Services

  • Chứng nhận
  • Xác minh
  • Tư vấn

Chứng nhận

Xác minh