Đào tạo GlobalG.A.P.

GLOBALG.A.P. là một sáng kiến an toàn thực phẩm toàn cầu (GFSI) được đánh giá, bộ tiêu chuẩn trang trại được quốc tế công nhận dành riêng cho thực hành nông nghiệp tốt (GAP). Thông qua chứng nhận, các nhà sản xuất chứng minh họ tuân thủ các tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. Các khóa đào tạo scs GLOBALG.A.P. được thiết kế cho các thành viên nhóm an toàn thực phẩm ở tất cả các cấp tham gia vào chương trình GLOBALG.A.P. Tìm hiểu về các tùy chọn chứng nhận trang trại khác nhau và các yêu cầu dựa trên Tiêu chuẩn, kiểm tra và kiểm toán.

Khám phá các khóa học của chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi, chúng tôi có câu trả lời. Nếu bạn cần một cái gì đó, chúng tôi ở đây để giúp đỡ.