Nông nghiệp bền vững

Đáp ứng thách thức nông nghiệp bền vững thông qua đào tạo đánh giá chuyên gia từ SCS.

Dịch vụ của chúng tôi

Trọng tâm của động lực quốc tế cho sự phát triển bền vững là trách nhiệm quản lý các vùng đất chúng tôi canh tác để sản xuất thực phẩm và chất xơ. Sự tăng trưởng trong nông nghiệp bền vững trên toàn thế giới phản ánh sự công nhận rộng rãi về tầm quan trọng của trách nhiệm môi trường, đối xử đạo đức với người lao động, đối xử nhân đạo với động vật và trách nhiệm với người tiêu dùng trong việc cung cấp các sản phẩm chất lượng. SCS đã làm việc trong nhiều thập kỷ để giúp ngành công nghiệp thực phẩm đáp ứng các mục tiêu bền vững mạnh mẽ trong toàn bộ chuỗi cung ứng, thông qua các dịch vụ phát triển và chứng nhận tiêu chuẩn.

All Sustainable Agriculture Services

  • Chứng nhận
  • Xác minh
  • Tư vấn

Chứng nhận