Nông nghiệp bền vững

Dịch vụ của chúng tôi

Trọng tâm của động lực quốc tế vì sự phát triển bền vững là quản lý có trách nhiệm đối với những vùng đất chúng ta canh tác để sản xuất thực phẩm và chất xơ. Sự tăng trưởng trong nông nghiệp bền vững trên toàn thế giới phản ánh sự công nhận rộng rãi về tầm quan trọng của trách nhiệm môi trường, đối xử đạo đức với người lao động, đối xử nhân đạo với động vật và trách nhiệm đối với người tiêu dùng trong việc cung cấp các sản phẩm chất lượng. SCS đã làm việc trong nhiều thập kỷ để giúp ngành công nghiệp thực phẩm đáp ứng các mục tiêu bền vững mạnh mẽ trên toàn bộ chuỗi cung ứng, thông qua các dịch vụ chứng nhận và phát triển tiêu chuẩn.

Tất cả các dịch vụ nông nghiệp bền vững

  • Chứng nhận
  • Xác minh
  • Tư vấn

Chứng nhận