Xác nhận quản lý nước

Xác nhận quản lý nước bền vững theo địa điểm cụ thể

Dịch vụ xác nhận SCS

SCS Global Services cung cấp Xác nhận Quản lý Nước để hỗ trợ khách hàng thực hiện và chứng minh thành tích của các mục tiêu quản lý nước dựa trên địa điểm. SCS đã được công nhận là một trong những cơ quan chứng nhận hàng đầu và có kinh nghiệm nhất trong quản lý nước hiện nay. 

Chương trình Xác nhận của chúng tôi có cách tiếp cận dựa trên rủi ro và cung cấp một quy trình kiểm toán hiệu quả. Nó dựa trên khung cải tiến liên tục năm bước:

  • Quản lý nước
  • Cân bằng nước bền vững
  • Tình trạng chất lượng nước
  • Cơ sở hạ tầng nước
  • Nước sạch, vệ sinh môi trường

Tại sao chọn SCS?

Các công ty chọn tận dụng chuyên môn quản lý nước của SCS để giúp điều hướng hành trình bền vững về nước của họ. Là công ty hàng đầu trong 40 năm về các tiêu chuẩn bền vững, xác minh và chứng nhận của bên thứ ba, SCS đã giúp hàng ngàn công ty thể hiện những nỗ lực bền vững của họ góp phần vào Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) và Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). 

  • Lợi ích
  • Dịch vụ được sắp xếp hợp lý. Làm việc với SCS chỉ cho tất cả các dự án Xác nhận và Tư vấn Kỹ thuật. 
  • Đảm bảo hiệu quả thông qua cách tiếp cận dựa trên rủi ro đối với các yêu cầu đánh giá tại chỗ. 
  • Chứng minh các hành động và thành tựu quản lý nước thông qua xác nhận của bên thứ ba. 
  • Đạt được sự công nhận với yêu cầu và logo Xác nhận Quản lý Nước có thể được hiển thị trên sản phẩm.

Yêu cầu thông tin

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu hoặc cần thêm thông tin? Kết nối với chúng tôi.