Yêu cầu bồi thường môi trường

Tuyên bố môi trường là những khẳng định của các công ty về phẩm chất hoặc đặc điểm lợi ích môi trường của hàng hóa và dịch vụ của họ. Họ có thể tham khảo cách thức sản xuất, đóng gói, phân phối, sử dụng, tiêu thụ và / hoặc xử lý. Ngoài các khía cạnh môi trường, những tuyên bố này đôi khi được xác định bao gồm cách thức có trách nhiệm xã hội hoặc đạo đức trong đó các sản phẩm được sản xuất và phân phối.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi, chúng tôi có câu trả lời. Nếu bạn cần một cái gì đó, chúng tôi ở đây để giúp đỡ.