Phản hồi trang web

* Tất cả các câu hỏi là bắt buộc

Chức năng

Điều hướng trang web dễ dàng như thế nào? *

Nội dung

Làm thế nào dễ dàng để đọc và hiểu nội dung trên trang web? *

Khả năng liên hệ với nhân viên bán hàng

Làm thế nào dễ dàng để tìm thấy thông tin liên lạc bạn cần? *

Thiết kế

Thiết kế của trang web có hữu ích trong việc hướng dẫn bạn đến những gì bạn cần không? *