Dịch vụ quản lý nước

Sustainable Water Management Technical Advisory Consulting and Verification

What is Water Stewardship Services?

SCS Global Services offers Water Stewardship Verification and customized technical advisory services to support clients with implementing and demonstrating achievement of site-based water stewardship goals. SCS gained recognition as one of the foremost certifiers to the Alliance for Water Stewardship (AWS) Standard and is now one of the most experienced auditing bodies in water stewardship today. 

Our offerings include: 

  • Water Stewardship Verification - Based on the five-step continuous improvement framework from the AWS Standard, (Good Water Governance, Sustainable Water Balance, Good Water Quality Status, Important Water-Related Areas, Safe Water, Sanitation and Hygiene for all (WASH), our Verification program takes a risk-based approach and provides an efficient audit process. 
  • Technical Advisory Services - Our range of customizable services includes technical advisory consulting, pre-assesment auditing, and gap analysis for sites working to achieve water stewardship goals including SCS’ Water Stewardship Verification and AWS Standard implementation.

Tại sao chọn SCS?

Các công ty chọn tận dụng chuyên môn quản lý nước của SCS để giúp điều hướng hành trình bền vững nước của họ. Là một nhà lãnh đạo trong hơn 38 năm trong các tiêu chuẩn bền vững, xác minh và chứng nhận của bên thứ ba, SCS đã giúp hàng ngàn công ty chứng minh những nỗ lực bền vững của họ đóng góp cho Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) và Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). 

SCS offers a customized suite of services for responsible water practices, including verification to the WAVE program, REPLENISH Verification, Technical Advisory Services, and Water Stewardship Verification.

  • Lợi ích
  • Câu hỏi thường gặp
  • Tài liệu chương trình
  • Streamlined services. Work with SCS solely for all Verification and Technical Advisory projects. 
  • Ensure efficiency through a risk-based approach to onsite auditing requirements. 
  • Demonstrate water stewardship actions and achievements through third-party verification. 
  • Achieve recognition with a Water Stewardship Verification claim and logo.

How can SCS Technical Advisory Services support my site?
SCS Technical Advisory Services are a suite of consulting services designed to fit your specific site(s) needs. Services include implementation guidance and standard support, pre-assessment auditing, gap analysis, and other specialized options.

What is a Gap Analysis and how can it support implementation? 
Gap Analysis is a tool to review current water programs and practices to identify changes and improvements that can be made to support water stewardship goals including SCS Water Stewardship Verification and the AWS Standard implementation. 

What is Pre-Assessment? 
Pre-Assessments are desk review audits with a site-specific scope. The assessment is done at a reduced cost and effort, but still provides major gaps and likely non-conformities at each site that can impact implementation.

 

Tên Tệp tài liệu
Tiêu chuẩn AWS Truy cập trang web

Thông tin yêu cầu

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu hoặc cần thêm thông tin? Kết nối với chúng tôi.