Ghi âm hội thảo trên web: Vai trò quan trọng của việc duy trì phòng ngừa trong chương trình an toàn thực phẩm của bạn
Hội thảo trên web

Ghi âm hội thảo trên web: Vai trò quan trọng của việc duy trì phòng ngừa trong chương trình an toàn thực phẩm của bạn

Tháng Hai 6, 2023

Các chương trình bảo trì phòng ngừa tiên quyết đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho thực phẩm, nhưng thường bị bỏ qua. Sự thất bại của các công ty trong việc thiết lập các chương trình tiên quyết thường xuyên góp phần vào việc thu hồi thực phẩm lớn. Ngược lại, một chương trình bảo trì phòng ngừa được tổ chức tốt và được ghi lại có thể là một phần thiết yếu của chương trình chất lượng và an toàn thực phẩm của công ty, dẫn đến thu hồi ít hơn và tiết kiệm chi phí đáng kể cho công ty.

Trong bản ghi âm hội thảo trực tuyến này, Giám đốc Đào tạo An toàn Thực phẩm của SCS, Radojka Barycki, sẽ cung cấp một cuộc kiểm tra chuyên sâu về tầm quan trọng của việc duy trì phòng ngừa trong an toàn thực phẩm. 


Đăng ký