AA1000
Video

Ghi lại hội thảo trên web - Đảm bảo báo cáo bền vững: Tổng quan và cập nhật các tiêu chuẩn

Tháng Mười Một 5, 2020

Hội thảo trực tuyến này cung cấp tổng quan về quy trình đảm bảo bằng cách sử dụng cả hai tiêu chuẩn Trách nhiệm giải trình AA1000 và ISAE 3000 để đảm bảo thông tin Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, tất cả các cam kết đảm bảo AA1000 sẽ cần phải tuân theo phiên bản 3 của Tiêu chuẩn AccountAbility (phát hành tháng 9 năm 2020). Chúng tôi thảo luận về những thay đổi đối với tiêu chuẩn này và các điều kiện tiên quyết mà tất cả các công ty nên sử dụng trước khi thực hiện cam kết đảm bảo.

Bạn sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa các tiêu chuẩn và các bản cập nhật của nó, và SCS Global Services (SCS) sẽ giúp cung cấp cho công ty của bạn một bước khởi đầu về tính minh bạch ngày càng tăng và cung cấp cho các bên liên quan sự tự tin hơn trong các tiết lộ ESG của họ.

SCS là nhà cung cấp dịch vụ đảm bảo được cấp phép cho AA1000 và là một trong số ít ở Hoa Kỳ có các Chuyên gia Đảm bảo Bền vững được Chứng nhận (CSAP) được đào tạo.


Đăng ký