Quản lý nước
Trình bày

Hội thảo trực tuyến hợp lý về quản lý nước: AWS v2.0

Ngày 30 tháng 1 năm 2019

Trong slide deck hội thảo trực tuyến này, AWS Bắc Mỹ và SCS giới thiệu tiêu chuẩn và tập trung vào cách aws standard phiên bản 2.0 có thể được sử dụng như một khung cải tiến liên tục để cho phép các trang web hướng tới hiệu suất quản lý nước tốt. 


Đăng ký