Sản phẩm không biến đổi gen
Hội thảo trên web

Hướng dẫn dễ dàng để xác minh dự án không biến đổi gen

Tháng Mười 27, 2016

Hiểu quá trình trở thành Dự án không biến đổi gen được xác minh, từ đầu đến cuối. Từ xét nghiệm di truyền đến phát triển SOP để bảo tồn danh tính, người tham gia sẽ có được kiến thức để tự tin thực hiện Quy trình xác minh, những gì cần thiết để xác minh thành công sản phẩm của họ, tham gia với các nhà cung cấp thành phần, yêu cầu tài liệu sản phẩm và thành phần và giám sát việc tuân thủ liên tục. Các khái niệm chính được đề cập bao gồm:

  1. Cách đánh giá rủi ro GMO
  2. Xây dựng sản phẩm - xây dựng để thành công và điều hướng các vấn đề phổ biến
  3. Chuỗi hành trình và bảo quản danh tính
  4. Yêu cầu tiết lộ và tài liệu
  5. Tổng quan về quy trình xác minh – khung thời gian và chi phí

Đăng ký