Khí nhà kính
Hội thảo trên web

Lợi ích của việc xác minh kiểm kê khí nhà kính của bên thứ ba

19 Tháng Năm, 2023

Trong hội thảo trên web kéo dài 30 phút này, bạn sẽ tìm hiểu về lợi ích của việc xác minh khí nhà kính bao gồm cải thiện điểm CDP và xếp hạng ESG, quy trình xác minh hàng tồn kho của bạn và các bên liên quan nội bộ sẽ là ai để đảm bảo rằng quá trình xác minh của bạn diễn ra suôn sẻ.

Bạn cũng sẽ tìm hiểu về: 

* Những gì mong đợi trong quá trình xác minh

* Mức độ đảm bảo

* Lợi ích bổ sung của việc xác minh


Đăng ký