Cookie
Video

SQF Edition 9: Thay đổi &; Cập nhật Tiêu chuẩn

Tháng Mười Một 20, 2020
Hội thảo trên web tương tác này cung cấp tổng quan về các bản cập nhật và thay đổi đối với tiêu chuẩn SQF mới và giúp bạn chuẩn bị cho việc triển khai Tháng Năm 2021. Chủ nhà của bạn, Radojka Barycki sẽ cung cấp hướng dẫn về việc chuyển đổi liền mạch sang phiên bản tiêu chuẩn mới.

Đăng ký