SCS 007 Kim cương được xếp hạng bền vững
Video

SCS 007 Kim cương được xếp hạng bền vững

Tháng Mười Hai 19, 2022
SCS 007 Certified Sustainability Rated Diamond là một tiêu chuẩn mang tính cách mạng cung cấp khuôn khổ thống nhất đầu tiên để đánh giá kim cương khai thác, phát triển trong phòng thí nghiệm và tái chế. Được phát triển theo quy trình đồng thuận của nhiều bên liên quan, SCS 007 mang đến sự xác minh của bên thứ ba và các tuyên bố được hỗ trợ khoa học cho lĩnh vực trang sức. Thực tiễn kinh doanh được đo lường theo một tiêu chuẩn độc lập bởi một tổ chức chứng nhận không thiên vị thông qua kiểm toán nghiêm ngặt và lấy mẫu và thử nghiệm sản phẩm.