Những khúc gỗ xếp chồng lên nhau trong một khu rừng
Hội thảo trên web

Thực hiện Đánh giá rủi ro gỗ có kiểm soát FSC® của Canada

Tháng Tám 2, 2019
WEBINAR SLIDE DECK - Hội thảo trên web này là sự hợp tác giữa Hiệp hội Lâm sản Canada (FPAC) và SCS Global Services (SCS). Nó dành cho tất cả các chủ sở hữu chứng chỉ hiện tại và tương lai muốn lấy gỗ được kiểm soát từ Canada, sau sự chấp thuận gần đây của Hội đồng® Quản lý Rừng (FSC) Đánh giá rủi ro quốc gia về gỗ được kiểm soát Canada (CW) (NRA). FSC CW NRA cho Canada có ngày có hiệu lực là 26th June 2019 và tất cả các chủ sở hữu chứng chỉ FSC CoC / CW (FSC STD 40 005) phải thực hiện đầy đủ FSC NRA trước ngày 26th December 2019 (6 tháng).

Đăng ký