An toàn thực phẩm
Hội thảo trên web

An toàn thực phẩm và trách nhiệm xã hội - Sự kết nối

Tháng Mười 14, 2021

Với quan điểm về trách nhiệm xã hội làm nền tảng cho an toàn thực phẩm, hãy tìm hiểu cách Diễn đàn Hàng tiêu dùng An toàn Thực phẩm Toàn cầu và Sáng kiến Chuỗi Cung ứng Bền vững đang làm việc để công nhận các tiêu chuẩn GFSI dựa trên các tiêu chí trách nhiệm xã hội chung để mang lại giá trị bổ sung cho chứng nhận an toàn thực phẩm được công nhận chuẩn.


Đăng ký