Hội thảo trên web

Nắm bắt Hệ thống An toàn Thực phẩm của bạn để Quản lý Ghi lại Hội thảo trên web về Thay đổi Quy định &; Khách hàng

Tháng Hai 25, 2022
Những thay đổi trong các quy định của FDA và việc thực thi chúng là những điểm đau liên tục đối với ngành thực phẩm và nông nghiệp ở Hoa Kỳ và với các đối tác thương mại của Hoa Kỳ. Sử dụng các ví dụ gần đây như thực thi FSVP và các yêu cầu về nước theo Quy tắc An toàn Sản xuất, các chuyên gia đào tạo và kiểm toán SCS của chúng tôi sẽ thảo luận về cách các tiêu chuẩn được GFSI công nhận và đào tạo được cấp phép được sử dụng để đáp ứng tuân thủ và cung cấp khuôn khổ để quản lý hệ thống an toàn thực phẩm của bạn. Hội thảo trên web này có liên quan đến các trang web do FDA quản lý tại trang trại và sau trang trại.

Đăng ký