Giấy chứng nhận thu hoạch hợp pháp

Giấy chứng nhận thu hoạch hợp pháp

Xem bảng dưới đây để biết danh sách chủ sở hữu Giấy chứng nhận cho Legal HarvestTM.

SCS lấy ý kiến các bên liên quan cho các khách hàng đang trải qua đánh giá Thu hoạch Hợp pháp. SCS hoan nghênh sự tham gia của công chúng dưới hình thức bình luận trực tiếp hoặc bằng văn bản trong giai đoạn xem xét của các bên liên quan. Xem bảng Đánh giá các bên liên quan bên dưới để biết danh sách các thông báo công khai để các bên liên quan xem xét. Để gửi nhận xét cho một khách hàng cụ thể, hãy nhấp vào liên kết liên hệ bên cạnh Thông báo Công khai trong bảng Đánh giá các bên liên quan. Không có bảng Đánh giá các bên liên quan nào được trình bày nếu chúng tôi không có khách hàng nào đang được xem xét.

Khách hàng thu hoạch hợp pháp

Tên khách hàng Vị trí Tệp chứng chỉ Ngày bắt đầu chứng chỉ Sắp xếp giảm dần Ngày kết thúc chứng chỉ
PT. Wukirasari ,
ID
LHV_CRT_Wukirasari_120321.pdf (1.06 MB) 12/06/2021 12/05/2024