Ứng dụng dấu chân carbon


THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Thông tin liên hệ


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tên
Sự tiếp xúc

MỤC ĐÍCH

Bạn đang tìm cách thiết lập lượng khí thải carbon cho
Bạn có muốn báo cáo cho Dự án Tiết lộ Carbon (CDP) không?
Bạn có quan tâm đến báo cáo bền vững?

SẢN PHẨM

Vui lòng cung cấp mô tả ngắn gọn về từng sản phẩm của bạn.
Sản phẩm

VĂN PHÒNG CÔNG TY

Vui lòng cung cấp vị trí (thành phố, tiểu bang và quốc gia) của từng cơ sở này.
Văn phòng công ty
Văn phòng công ty

CƠ SỞ SẢN XUẤT

Vui lòng cung cấp vị trí (thành phố, tiểu bang và quốc gia) của từng cơ sở này.
Cơ sở sản xuất
Cơ sở sản xuất
Vui lòng cung cấp vị trí (thành phố, tiểu bang và quốc gia) của từng cơ sở này.

Cơ sở vật chất khác

Vui lòng cung cấp vị trí (thành phố, tiểu bang và quốc gia) của từng cơ sở này.
Cơ sở vật chất khác
Cơ sở vật chất khác

PHẠM VI 3

Bạn có muốn báo cáo phát thải Phạm vi 3 ngoài phát thải Phạm vi 1 và Phạm vi 2 bắt buộc không?
Vui lòng đánh dấu các danh mục Phạm vi 3 mà bạn có thể muốn bao gồm:

CUNG CẤP


Nếu có thể, vui lòng cung cấp vị trí (thành phố, tiểu bang và quốc gia) của từng nhà cung cấp này.
Cung cấp
Cung cấp

Ý kiến