Lực lượng đặc nhiệm về công khai tài chính liên quan đến khí hậu (TCFD)

  

Tầm quan trọng của TCFD

Lực lượng đặc nhiệm về công khai tài chính liên quan đến khí hậu (TCFD) đã trở thành khuôn khổ kinh doanh toàn cầu hàng đầu về quản lý rủi ro khí hậu và công khai tài chính liên quan đến khí hậu.

Về cốt lõi, TCFD cung cấp một khuôn khổ để báo cáo về các rủi ro và cơ hội tài chính liên quan đến khí hậu một cách nhất quán, cung cấp thông tin có thể so sánh cần thiết cho các nhà đầu tư, người đánh giá và xếp hạng, người cho vay và các bên liên quan khác để đưa ra quyết định. TCFD bao gồm các khuyến nghị cho các công ty để xây dựng năng lực quản trị khí hậu, hiểu mức độ tiếp xúc của họ với các rủi ro liên quan đến khí hậu có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của họ và quản lý những rủi ro đó.

Khung TCFD ngày càng được tích hợp vào kinh doanh từ góc độ quản trị và công bố công khai. Ví dụ, bảng câu hỏi Khí hậu CDP, nền tảng tiết lộ môi trường lớn nhất trên toàn cầu, bao gồm 25 câu hỏi phù hợp với TCFD. 

Từ tiết lộ liên quan đến khí hậu tự nguyện đến bắt buộc

TCFD được thành lập vào năm 2015 bởi các Bộ trưởng Tài chính G20 và Thống đốc Ngân hàng Trung ương trong Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB). Sự hình thành này là kết quả của đánh giá của FSB về cách ngành tài chính có thể tính đến tốt nhất các vấn đề khí hậu.

Vào tháng 7/2023, FSB chính thức thông báo rằng Quỹ IFRS sẽ tiếp quản việc giám sát tiến độ tiết lộ liên quan đến khí hậu của các công ty từ Lực lượng đặc nhiệm, có hiệu lực vào tháng 1/2024. Việc chuyển giao này trùng với ngày có hiệu lực của các tiêu chuẩn ISSB mới được công bố, IFRS S1 và IFRS S2, kết hợp đầy đủ khung TCFD vào các chuẩn mực báo cáo toàn cầu cơ sở. Về cơ bản, các tiêu chuẩn ISSB mới đánh dấu việc chính thức hóa khung TCFD thành một bộ tiêu chuẩn toàn cầu ban đầu mà từ đó các khu vực pháp lý độc lập có thể đảm bảo các yêu cầu báo cáo bắt buộc của họ được xây dựng trên một ngôn ngữ chung. 

Kể từ năm 2015, khuôn khổ TCFD đã củng cố cả các quy định và luật pháp liên quan đến khí hậu mới và được đề xuất trên khắp các quốc gia G20 và nhanh chóng được áp dụng trên toàn cầu bởi các công ty giao dịch công khai, những người đã theo dõi sự phát triển của nó từ tuân thủ tự nguyện sang bắt buộc. Một số ví dụ là: 

 • Các bên ký kết Nguyên tắc đầu tư có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc (PRI) hiện được yêu cầu báo cáo phù hợp với các khuyến nghị TCFD cụ thể.
 • Vào năm 2021, các nước G7 đã đồng ý tiến lên trong phạm vi quyền hạn tương ứng của họ đối với việc công bố bắt buộc các rủi ro liên quan đến khí hậu.
 • Vào tháng 4/2022, Vương quốc Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên đưa TCFD vào báo cáo bắt buộc khi Quy định công khai tài chính liên quan đến khí hậu của Vương quốc Anh có hiệu lực. 
 • Vào năm 2022, Liên minh Châu Âu đã thông qua Chỉ thị Báo cáo Bền vững Doanh nghiệp với sự liên kết TCFD. Ngày 1/1/2024 có hiệu lực sẽ chứng kiến các chủ đề TCFD chính thức được tích hợp vào các yêu cầu báo cáo bắt buộc liên quan đến tối đa 50.000 công ty.
 • Vào tháng 6 năm 2023, Hội đồng Tiêu chuẩn Bền vững Quốc tế (ISSB) đã công bố hai Tiêu chuẩn khai mạc, kết hợp đầy đủ khuôn khổ TCFD vào đường cơ sở toàn cầu về các tiết lộ liên quan đến tính bền vững trên toàn thế giới. Vào tháng 7/2023, FSB đã chuyển giao giám sát tiến độ TCFD cho Quỹ IFRS, với tư cách là cơ quan giám sát các tiêu chuẩn ISSB.
 • Quy tắc đề xuất của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về tiết lộ liên quan đến khí hậu phù hợp chặt chẽ với TCFD. Một quy tắc cuối cùng được dự đoán vào cuối năm 2023.

Hỗ trợ tư vấn từ SCS có thể giúp ích như thế nào?

SCS Consulting làm việc với các công ty thuộc mọi quy mô để xác định cách khung TCFD có thể tối ưu hóa tốt nhất cấu trúc quản trị bền vững của họ và chuẩn bị cho việc tuân thủ quy định có thể xảy ra.

Hỗ trợ tư vấn từ SCS
Các yếu tố tiết lộ TCFD cốt lõi

SCS cung cấp chuyên môn về cách tốt nhất để tận dụng TCFD nhằm đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin đang phát triển có ý nghĩa của nhà đầu tư và xếp hạng.

SCS Consulting cung cấp trải nghiệm hợp tác đầy đủ, nơi chúng tôi tham gia cùng từng khách hàng mọi lúc mọi nơi trên hành trình bền vững của họ. Đội ngũ cố vấn của chúng tôi giúp bạn thực hiện bước tiếp theo thích hợp:

 1. Khám phá: Chúng tôi làm việc với bạn để thực hiện Đánh giá Nhu cầu và Mục tiêu toàn diện để hiểu nơi bạn hiện đang phù hợp với TCFD và để thông báo chiến lược và kế hoạch thực hiện.
 2. Kiến thức &; Nâng cao năng lực: Chúng tôi cung cấp cho nhóm của bạn đào tạo để hiểu các nguyên tắc và khuyến nghị cốt lõi của TCFD cũng như giá trị và mục tiêu của các cam kết cụ thể, chẳng hạn như phân tích kịch bản. Chúng tôi làm việc với các nhóm của bạn về xây dựng năng lực và hỗ trợ tạo điều kiện trong suốt quá trình, bao gồm giám sát hội đồng quản trị, lập kế hoạch tài chính và thực hành quản lý.
 3. Quản lý rủi ro: Chúng tôi hướng dẫn nhóm của bạn thông qua quá trình đánh giá rủi ro và cơ hội tập trung vào cả rủi ro định tính và định lượng, bao gồm hoàn thành phân tích kịch bản về các vấn đề trọng yếu.
 4. Phát triển chiến lược: Chúng tôi hỗ trợ phát triển chiến lược và lộ trình TCFD để giảm thiểu rủi ro và xây dựng khả năng phục hồi hoạt động trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, bao gồm các chỉ số, mục tiêu và lập kế hoạch chuyển tiếp.
 5. Tiết lộ TCFD: Chúng tôi giúp tích hợp các tiết lộ TCFD vào khung báo cáo ESG hiện tại của bạn hoặc giúp tạo báo cáo phù hợp với TCFD có thể được sử dụng cho báo cáo quản lý công ty và truyền thông nhà đầu tư.

SCS Consulting cung cấp dịch vụ tư vấn và báo cáo TCFD chìa khóa trao tay có thể tính toán chính xác mức độ rủi ro chung liên quan đến khí hậu của công ty bạn và đáp ứng các kỳ vọng về công bố thông tin.

Hãy liên lạc với SCS ngay hôm nay!

Đăng ký