Chúng tôi gặp bạn ở nơi bạn đang ở trên hành trình khí hậu của công ty. SCS hỗ trợ bạn bằng cách ưu tiên các hành động giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Chúng tôi cung cấp bộ ba dịch vụ khí hậu có thể giúp bạn tạo ra tác động ngay hôm nay và giúp bạn thành công hơn trong tương lai.

  • Tư vấn bù đắp carbon

    Đảm bảo rằng tổ chức của bạn đang sử dụng bù đắp carbon một cách có trách nhiệm và hiệu quả, và chiến lược khí hậu của bạn phù hợp với những phát triển khoa học và quy định mới nhất.

  • Chiến lược giảm phát thải khí nhà kính

    Chúng tôi giúp bạn xác định các nguồn phát thải và điểm nóng, đặt mục tiêu giảm phát thải, thực hiện kế hoạch hành động và theo dõi tiến trình của bạn.

  • Mục tiêu dựa trên khoa học

    Thiết lập mục tiêu cung cấp cho các bên liên quan một lộ trình hành động. Chúng tôi giúp bạn điều hướng khuôn khổ để đáp ứng các kỳ vọng bên trong và bên ngoài.

Hãy liên lạc với SCS ngay hôm nay!

Đăng ký