Thiết lập tiêu chuẩn: Podcast
Lắng nghe về quy trình triển khai Tiêu chuẩn AWS và các bước cần thiết để giới thiệu các biện pháp thực hành nước bền vững của bạn.